ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

LITURGISCH PROGRAMMA 2020

Januari

Ιανουάριος

04 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

18 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

Februari

Φεβρουάριος

01 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

15 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

Maart

Μάρτιος

07 Σαββάτο/Zaterdag 09:30
April

Απρίλιος

Mei

Μάιος

Δεν υπάρχει λειτουργία/Geen Liturgie
Juni

Ιούνιος

20 Σαββάτο/Zaterdag 09:30
Juli

Ιούλιος

04 Σαββάτο/Zaterdag 09:30
Augustus

Αύγουστος

Δεν υπάρχει λειτουργία/Geen Liturgie
September

Σεπτέμβριος

05 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

19 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

Oktober

Οκτώβριος

03 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

17 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

November

Νοέμβριος

07 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

21 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

December

Δεκέμβριος

05 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

19 Σαββάτο/Zaterdag 09:30 Parochiefeest

Λειτουργία του οποίου προηγείται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας/ Liturgie voorgegaan door aartsbisschop Athenagoras