ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

LITURGISCH PROGRAMMA 2020

September
Σεπτέμβριος
05 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

20 Κυριακή/Zondag 09:45

Oktober
Οκτώβριος
03 Σαββάτο/Zaterdag 09:30

18 Κυριακή/Zondag 09:45

November
Νοέμβριος
01 Κυριακή/Zondag 09:45

15 Κυριακή/Zondag 09:30

December
Δεκέμβριος

 

06 Κυριακή/Zondag 09:45

19 Σαββάτο/Zaterdag 09:30 Parochiefeest
Λειτουργία του οποίου προηγείται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας/ Liturgie voorgegaan door aartsbisschop Athenagoras

24 Πέμπτη/Donderdag 19:00 Η γέννηση του Κυρίου και του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού στη σάρκα/De Geboorte van Onze Heer en VerlosserJezus Christus in het vlees

 

 

Vanwege de Corona zijn er strikte voorwaarden opgesteld vanuit het aartsbisdom.

Als u deel wilt nemen aan de Metten en de Goddelijke Liturgie dan dient u zich aan te melden door een email te sturen naar: pr.willibrord@orthodoxexarchaat.nl.

Λόγω της Kορώνας, έχουν καθοριστεί αυστηροί όροι από την Αρχιεπισκοπή.

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο Metten και τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: pr.willibrord@orthodoxexarchaat.nl.

Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα:

Lees het onderstaande aandachtig door:

Draaiboek deelname aan de liturgie