ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

LITURGISCH PROGRAMMA 2022

Juni

Ιούνιος

5 Κυριακή/Zondag 09:30

19 Κυριακή/Zondag 09:30

Juli

Ιούλιος

03 Κυριακή/Zondag 09:30

17 Κυριακή/Zondag 09:30

Augustus

Αύγουστος

ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ER ZIJN DEZE MAAND GEEN DIENSTEN

Vanwege de Corona zijn er voorwaarden opgesteld:

U mag alleen deelnemen als u geen Coronaklachten heeft.
Het aanmelden als u deel wilt nemen aan de kerkdienst vervalt (geen 1,5 meter afstand houden).

Kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst en in de kerk is verplicht tot en met 25 februari.

Λόγω κορωνοϊού έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις:

Μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο εάν δεν έχετε παράπονα Corona.
Η εγγραφή εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην εκκλησιαστική λειτουργία ακυρώνεται (μην μείνετε 1,5 μέτρο μακριά).

Οι κληρικοί έχουν σταθερή θέση και κινούνται όσο το δυνατόν λιγότερο κατά τη λειτουργία του ναού.
Η χρήση μάσκας κατά την είσοδο και έξοδο από την εκκλησία και στην εκκλησία είναι υποχρεωτική έως τις 25 Φεβρουαρίου.