ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

LITURGISCH PROGRAMMA 2021

April

Απρίλιος

02 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / VRIJDAG 18.30-20.00 Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ / 3e BEGROETING

03 ΣΑΒΒΑΤΟ/ZATERDAG 9.30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / G. LITURGIE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΑΣΧΑ-ΑΓΙΑΣ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ-2021 PROGRAMMA DIENSTEN HEILIGE WEEK EN PASEN.pdf

Mei

Μάιος

16 ΚΥΡΙΑΚΗ/ZONDAG 9.30
Juni

Ιούνιος

6 ΚΥΡΙΑΚΗ/ZONDAG 9.30-12.00

19 ΣΑΒΒΑΤΟ/ZATERDAG 9:45  Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ – G. LITURGIE – ZIELENZATERDAG

Vanwege de Corona zijn er strikte voorwaarden opgesteld vanuit het aartsbisdom.

Als u deel wilt nemen aan de Metten en de Goddelijke Liturgie dan dient u zich aan te melden door een email te sturen naar: pr.willibrord@orthodoxexarchaat.nl, p.philadelphos@orthodoxia.be.

Λόγω της Kορώνας, έχουν καθοριστεί αυστηροί όροι από την Αρχιεπισκοπή.

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο ὄρθρος και τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: pr.willibrord@orthodoxexarchaat.nl, p.philadelphos@orthodoxia.be.

Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα:

Lees het onderstaande aandachtig door:

Draaiboek deelname aan de liturgie