ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

LITURGISCH PROGRAMMA 2021

Augustus

Αύγουστος

ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ER ZIJN DEZE MAAND GEEN DIENSTEN

September

Σεπτέμβριος

05 Κυριακή/Zondag 09:30
Oktober

Οκτώβριος

03 Κυριακή/Zondag 10:00

17 Κυριακή/Zondag 09:30

Vanwege de Corona zijn er strikte voorwaarden opgesteld vanuit het aartsbisdom.

U mag alleen deelnemen als u geen Coronaklachten heeft. Registratie bij binnenkomst van de kerk. Als de kerk vol is (1,5 meter tussen personen; behalve huishoudens), stopt de registratie en wordt de kerkdeur gesloten. Maximaal 60 personen als de ruimte het toelaat. In de kerk dient u een mondkapje te dragen.

Λόγω της Kορώνας, έχουν καθοριστεί αυστηροί όροι από την Αρχιεπισκοπή.

Μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο εάν δεν έχετε παράπονα Corona. Εγγραφή κατά την είσοδο στην εκκλησία. Όταν η εκκλησία είναι γεμάτη (1,5 μέτρα μεταξύ ατόμων · εκτός των νοικοκυριών), η εγγραφή θα σταματήσει και η πόρτα της εκκλησίας θα κλείσει. Το πολύ 60 άτομα αν το επιτρέπει ο χώρος. Πρέπει να φοράτε μάσκα στην εκκλησία.

Lees het onderstaande aandachtig door:

Draaiboek deelname aan de liturgie