ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

LITURGISCH PROGRAMMA 2020

Juni

Ιούνιος

20 Σαββάτο/Zaterdag 09:30 Orthros en Goddelijke Liturgie
Juli

Ιούλιος

04 Σαββάτο/Zaterdag 09:30 Orthros en Goddelijke Liturgie
Vanwege de Corona zijn er strikte voorwaarden opgesteld vanuit het aartsbisdom.

Als u deel wilt nemen aan de Metten en de Goddelijke Liturgie dan dient u zich aan te melden door een email te sturen naar: pr.willibrord@orthodoxexarchaat.nl.

Λόγω της Kορώνας, έχουν καθοριστεί αυστηροί όροι από την Αρχιεπισκοπή.

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο Metten και τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: pr.willibrord@orthodoxexarchaat.nl.

Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα:

Lees het onderstaande aandachtig door:

Draaiboek deelname aan de liturgie