ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

LITURGISCH PROGRAMMA 2021

Januari

Ιανουάριος

03 Κυριακή/Zondag 09:30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ – G. LITURGIE – GROTE WATERZEGENING

17 Κυριακή/Zondag 09:30

Februari

Φεβρουάριος

07 Κυριακή/Zondag 09:30

21 Κυριακή/Zondag 09:30

Maart

Μάρτιος

06 ΣΑΒΒΑΤΟ / ZATERDAG 9:30 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ –  G. LITURGIE – ZIELENZATERDAG

21 Κυριακή/Zondag 09:30

Vanwege de Corona zijn er strikte voorwaarden opgesteld vanuit het aartsbisdom.

Als u deel wilt nemen aan de Metten en de Goddelijke Liturgie dan dient u zich aan te melden door een email te sturen naar: pr.willibrord@orthodoxexarchaat.nl, p.philadelphos@orthodoxia.be.

Λόγω της Kορώνας, έχουν καθοριστεί αυστηροί όροι από την Αρχιεπισκοπή.

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο Metten και τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: pr.willibrord@orthodoxexarchaat.nl, p.philadelphos@orthodoxia.be.

Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα:

Lees het onderstaande aandachtig door:

Draaiboek deelname aan de liturgie