Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Als een instelling aan bepaalde voorwaarden voldoet, wordt hij als een ANBI aangewezen en geregistreerd. Algemeen nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Onze kerk heeft de ANBI status. Voor donateurs geldt een giftenaftrek. U kunt gewone of periodieke giften doen.

Officiële naam van de parochie zoals vermeld in de kamer van Koophandel Stichting “Orthodoxe Parochie Heilige Theofano”

kvk: 67694489

Verkorte versie van de naam Parochie H. Theofano Nijmegen
RSIN-nummer 8571 34 826
Bezoekadres Dobbelmannweg 1S / 6531 KW Nijmegen
Postadres Dobbelmannweg 1S / 6531 KW Nijmegen
Telefoon +31 (0)10860771
E-mail  orthodoxe.parochie.nijmegen@gmail.com
Samenstelling van het kerkbestuur; 1 voorzitter
1 secretaris
1 penningmeester
3 algemene bestuursleden
Het beloningsbeleid De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding.
De doelstelling van de parochie Heeft ten doel de Orthodoxen, die in het Gemeente Nijmegen wonen:
1. Geestelijke bijstand te verlenen
2. Het verenigen van en het creëren van een band tussen de Orthodoxen.
3. Het onderwijzen van het Orthodox Christelijke geloof, de Orthodoxe kerk en haar plaats in de samenleving.
4. Bijbelstudie bijeenkomsten (catechese) op zondagmiddag.
5. Het stimuleren van de gelovigen tot een actief deelnemen aan de kerk en hun parochie.
Beleidsplan van het oecumenische patriarchaat De kerk verzorgt het geestelijk leven van de Orthodoxen. Ook Nederlanders die door een huwelijk aan de kerk verbonden zijn of die zelfstandig tot hun Orthodoxe geloof gekomen zijn, behoren tot het werkterrein van de kerk.

De kerk deelt haar leden de Heilige Sacramenten uit, zoals de doop, de communie. het huwelijk en de ziekenzalving.
Bijbelstudie  bijeenkomsten (catechese) 1 keer in de week.
Elk voorjaar een weekend naar het orthodoxe klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Noord-Brabant). Met Pinksteren excursie met Orthodoxe jongeren naar Brussel.

Financiële gegevens Zie de verkorte Staat van baten en lasten 2018
Aantal ingeschreven leden Geen ingeschreven leden
Aantal regelmatige bezoekers Gemiddeld 15/20 regelmatige bezoekers

Verkorte Staat van baten en lasten 2018

Opbrengsten Contributies

Giften € 50,-

Overige opbrengsten € 1213,67,- (Kaarsen & collectes)

Opbrengst kerkfeest € 154,45,-

Bruto marge € 1418,12

Kosten / Uitgaven

Vervoerskosten geestelijke € 300,-

Huisvestingskosten (huur kerk) € 720,-

Overige kosten (kerk benodigdheden) € 175,64,-

Kosten website kerk € 42,70,-

Totale kosten € 1238,34

Resultaat € 179,78

Staat van baten en lasten 2020 

Opbrengsten 

Opbrengsten 2020 € 1382,88 (Kaarsen, collectes en giften) 

Kosten / Uitgaven  

Vervoerskosten geestelijke(n) € 300,- 

Huisvestingskosten (huur kerk) € 850,- 

Overige kosten (kerk benodigdheden) € 55,- 

Totale kosten € 1205,00 

Resultaat € 177,88

Staat van baten en lasten 2021

Inkomsten: € 4.337,69
Giften: € 430,-

Totaal inkomsten 2021: € 4.767,69

Uitgaven
Vervoer geestelijken: € 695,-
Huur kerk: € 1.420,-

Kosten bank: € 136,50
Parochiefeest: € 150,-
Kindercatechese: € 66,40
Website IT: € 223,85
Giften: € 250,-

Kerk kosten: € 689,87

Totaal uitgaven: € 3.631,62

Resultaat: € 1.136,07

2022 Theofano

Inkomsten: € 3.814

Giften: € 858

Totaal inkomsten: € 4.627

Vervoer geestelijken: € 700

Kosten bank: € 136,20

Huur kerk: € 1.720

Website IT: € 223,85

Kosten kerk benodigdheden: € 1.350

Feestelijkheden: € 275

Aartsbisdom algemeen: € 645

Clerus bijeenkomst: € 435

Totaal uitgaven: € 5.485,05

Resultaat: € -858,05