ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Βελγίου, Υπέρτιμος και ‘Εξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρας

Η Ιερά Μητρόπολις Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου ανήκει εις την άμεσον δικαιοδοσίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος διευκρινίζει ότι αυτό δεν αποτελεί ‘’ούτε υπερεκκλησία, ούτε υπερεξουσία, αλλά εκκλησία κατά την εκκλησιολογικήν αξίαν και έννοιαν της αδιαιρέτου εκκλησίας, σύνδεσμο μεταξύ των αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών, συντονιστή των ενεργειών τους, φορέα της κοινής δράσεώς των και κέντρον οικουμενικής διακονίας και προσευχής.’’

Ἡ Μητρόπολις Βελγίου ἱδρύθη τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969, δι’ ἐκδοθέντος ῾Ιδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου καί περιλαμβάνει τάς χώρας τοῦ Βελγίου, ῾Ολλανδίας καί Λουξεμβούργου.

῾Η ᾽Ορθόδοξος ᾽Εκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διά Νόμου (29-3-1985) δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς ᾽Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τό Βασιλικόν Διάταγμα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τό σχετικόν μέ τήν ὀργάνωσιν τῆς ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας, εἰς τό Α´ κεφάλαιον, ἄρθρον 1 ἀναφέρει ἐπί λέξει: «῾Ο Μητροπολίτης – ᾽Αρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του, ἀναγνωρίζεται ὑφ’ ῾Ημῶν ὡς τό ἀντιπροσωπευτικόν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας ἐν Βελγίῳ».

Κέντρον της Ορθοδοξίας το Πατριαρχείον αυτό είναι το πρώτο στην σειρά από τα τέσσερα Ορθόδοξα Πατριαρχεία της Ανατολής και φέρει από τον ΣΤ’ αιώνα τον καταξιωμένο ιστορικά τίτλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Ορθοδοξία στην περιοχή δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως (Benelux) άρχισε να αναπτύσσεται από τα μέσα του δεκάτου εβδόμου αιώνα. Οι πρώτοι ορθόδοξοι ήσαν ‘Ελληνες και Ρώσσοι εγκατεστημένοι στην περιοχή αυτή.

Εις την Ιεράν Μητρόπολιν Βελγίου ο Σεβασμιώτατος κ. Αθηναγόρας εργάζεται ασταμάτητα, με την βοήθεια του Αγίου Θεού μας, και τας Υποδείξεις και Ευλογίας της Μητρός Εκκλησίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Πλαισιώνεται δε από 35 ιερείς και 4 διακόνους. Η Ιερά Μητρόπολις έχει 32 Ενορίες εν συνόλω, 26 στο Βέλγιο, 5 στην Ολλανδία και 1 στο Λουξεμβούργο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Βελγίου, Υπέρτιμος και ‘Εξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρας (Peckstadt) ἐγεννήθη ἐν Γάνδῃ Βελγίου τὸ ἔτος 1962. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Γάνδης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἦς ἀπεφοίτησε μὲ βαθμὸν ἄριστα. Μετεξεπαιδεύθη ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Ἰνστιτούτῳ Βοssey Ἑλβετίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 12ην Νοεμβρίου 1989, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καὶ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μετονομασθεὶς εἰς Ἀθηναγόραν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἕως τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, τὴν 17ην Μαρτίου 1996, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος. Μετὰ ἑξάμηνον ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ τῷ ἀνετέθησαν τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου διὰ τὰς Γαλλοφώνους και Φλαμανδοφώνους Ἑνορίας, καθόσον συνειργάσθη πάντοτε μετὰ τοῦ Μητροπολίτου. Ἐδίδαξεν, ἐπὶ μίαν πενταετίαν, τὸ Ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν μάθημα εἰς διάφορα Λύκεια τῆς Φλάνδρας. Τὸ ἔτος 1994 ἀνέλαβε τὴν παραγωγὴν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Α´ Πρόγραμμα τῶν κρατικῶν σταθμῶν. Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος συνεργάτης τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Τὸ ἔτος 1995, τῇ πρωτοβουλίᾳ του – ἀλλὰ ἀδείας δοθείσης ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου – ἱδρύθη ἡ Ἑνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπρύζ, τῆς ὁποίας καὶ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Τὸ ἔτος 2001 ἴδρυσε καὶ τὴν Ἑνορίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ὀστάνδη. Ἀπὸ ἐτῶν ὑπηρετεῖ ὡς Ὀρθόδοξος ὑπεύθυνος ἐφημέριος (Chaplain) τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδρομίου Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τυγχάνει μέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος. Ἔλαβε δὲ μέρος εἰς Πατριαρχικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἰς Διορθόδοξα και Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Τήν 13ην Μαΐου 2003 ἐξελέγη παμψηφεὶ Ἐπίσκοπος Σινώπης, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 22αν Ἰουνίου. Μητροπολίτης Βελγίου ἐξελέγη παμψηφεί τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2013.
Oνομαστήρια: 24 Ἰουλίου

‘Εδρα της Ιεράς Μητροπόλεως εις Βρυξέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνσις:
Archevêché Orthodoxe Grec
Avenue Charbo 71
1030 Bruxelles, Βέλγιο
Τηλ: 00.32.2.736.52.78
Φαξ: 00.32.2.735.32.64
E-mail: eglise.orthodoxe@skynet.be

ZIJN EMINENTIE
METROPOLIET ATHENAGORAS
VAN BELGIË

EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

BIOGRAFIE :

Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van de orthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens. Na enkele jaren studie Rechten aan de Universiteit van Gent, studeerde hij Grieks aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en behaalde hij aan dezelfde Universiteit, met de grootste onderscheiding, een Masters in Theologie. Nadien werd hij voor een postgraduaat naar het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève) gestuurd.

In 1989 werd hij door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) te Brussel tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter gedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen. Hij diende als Aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996. Hij werd bisschoppelijk vicaris van de westerstalige parochies van het Aartsbisdom (Benelux).

Van 1993 tot 1998 was hij leraar orthodoxe godsdienst in diverse middelbare scholen van het Vlaamse land. Vanaf 1994 is hij de productieverantwoordelijke van de gastprogramma’s van de Orthodoxe Kerk op de openbare omroepen VRT en RTBF. In ditzelfde jaar werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat benoemd tot medewerker van het toen nieuw opgerichte Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie. In 1995 richtte hij een nieuwe parochie op in Brugge, waarvan hij rector werd. In 2001 richtte hij een parochie op in Oostende en in 2008 in Hasselt. Sinds jaren is hij tevens de orthodoxe aalmoezenier van de Internationale Luchthaven van Zaventem.

Hij is lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België, was tot vòòr kort voorzitter van het Interkerkelijk Comité van Brussel en is voorzitter van het E.I.I.R. (een vereniging van internationale oecumenische onmoetingen). Hij zit tevens tal van commissies voor binnen de Orthodoxe Kerk en is de secretaris van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux.

Talrijke malen mocht hij deelnemen aan vertegenwoordigingen en zendingen van het Oecumenisch Patriarchaat en aan interorthodoxe en interchristelijke congressen. Zo mocht hij meerdere malen de huidige Oecumenische Patriarch Bartholomeos vergezellen op grote reizen. Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van “Bisschop van Sinope” – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.

Op 27 november 2013 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat unaniem verkozen, nadat Metropoliet Panteleimon zijn ontslag had aangeboden. Zijn intronisatie had plaats op 21 december 2013.

Adres:
Charbolaan 71
1030 Brussel
België
Tel. +32.2/736.52.78
Fax: +32.2/735.32.64
Mob. +32.475/351.301
E-mail: info@orthodoxia.be
Persoonlijke e-mail: belgiou@orthodoxia.be
Naamfeest: 24 juli

Bisschopswijding: 22 juni 2003